صفحه مدرس

محمد جلال رهبری

محمد جلال رهبری

مدرس انیمیت سه بعدی مقدماتی

صفحه مدرس محمد جلال رهبری

علی علیزاده
درباره مدرس
مدرس انیمیت سه بعدی مقدماتی
انیماتور

سینمایی شاهزاده روم
سینمایی فهرست مقدس
سریال تندر
سوابق حرفه ای

سرپرست انیمیت سینمایی “فیلشاه”
انیماتور سینمایی “فهرست مقدس”
انیماتور سینمایی “شاهزاده روم”
انیماتور سینمایی “نیروی صلح”
سرپرست انیمیت سریال “بچه های میلاد”
انیماتور سریال “فان فارم”
انیماتور سریال “تندر”